czarna_owca

129 tekstów – auto­rem jest czar­na_ow­ca.

Niesa­mowi­ty blask bi­je z twarzy mężczyz­ny, kiedy słyszy, że ko­bieta, którą kocha od­wza­jem­nia je­go uczu­cie. To nap­rawdę piękny widok. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2015, 23:57

***

Czas, który przeminął
Chwi­le, które pozostaną
Wspom­nienia, które budują
I choć życie tyl­ko jedno
to tyl­ko z tobą. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2014, 23:29

***

Tak nap­rawdę niewiele się zmieniło
To co pamiętam
cze­go potrzebowałam
pozostało
naj­ważniej­sze słowo
Kocham. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 lutego 2014, 22:12

***

Zaw­sze z op­ra­cowa­nym planem
z głową nałado­waną pomysłami
od­grodzo­na za szklaną ścianą
z po­zorem słów
z grą uśmiechów

i znów zja­wiasz się Ty
przyw­ra­casz mnie to życia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2014, 23:33

Ty

Jes­teś chwilą, której potrzebowałam
Jes­teś po­wiet­rzem, które znów poz­wa­la mi oddychać
Jes­teś cieniem, który kroczy za mną każde­go dnia

Jes­teś szczęściem, które­go tak nie doceniałam. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2014, 18:06

Dopóki jesteś XIII

- Cześć. – od­po­wie­działam. – Sko­ro tak mówisz. – dodałam.
- Idź. Przy­mierz. – po­wie­dział zdecydowanie.
- Ja nie noszę su­kienek. – wytłumaczyłam się.
- W ta­kim ra­zie to będzie dob­ry dzień na zmiany. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2014, 21:04

Dopóki jesteś XII

***
Spraw­dzian z geog­ra­fii poszedł cien­ko. Na­wet bar­dzo cien­ko bym po­wie­działa. Dla­tego na po­cie­sze­nie udałam się do cen­trum han­dlo­wego. Po­dob­no za­kupy to dob­ry sposób na od­reago­wanie. Czy w moim przy­pad­ku też? Krążyłam po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 21:33

Dopóki jesteś XI

- Oczy­wiście, że tak. – od­po­wiadam. Na początku nic nie wska­zywało na to, że wej­dziemy w ja­kieś głębsze re­lac­je. Wi­dywa­liśmy się oka­zyj­nie. W za­sadzie tyl­ko w obec­ności Mar­ce­liny, a wte­dy niewiele ze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 29 grudnia 2013, 20:04

Dopóki jesteś X

Ot­warłam fur­tkę. Koło mnie mo­men­talnie zna­lazła się Chi­nua. Szczęśli­wa jak­by mnie co naj­mniej rok nie widziała.
- Grzeczna dziew­czyn­ka. – po­wie­działam po­god­nie i przy­tuliłam się do niej. Nag­le gwałtow­nie na naszym podjeździe [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 26 grudnia 2013, 15:33

Dopóki jesteś IX

- Nie… przep­raszam. – speszył się. Naj­wy­raźniej zro­biło mu się głupio. Przyz­nam szczerze, że nie poczułam się zbyt kom­forto­wo pod­czas je­go dokład­ne­go lus­tro­wania mo­jej szyi. – Nie o to mi chodziło.
- Darujmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 grudnia 2013, 18:57
czarna_owca

masochistyczna desperatka :) autorka książek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna_owca

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2015, 10:54Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Niesamowity blask bi­je z [...]

13 czerwca 2015, 00:17Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Niesamowity blask bi­je z [...]

13 czerwca 2015, 00:17mill sko­men­to­wał tek­st Niesamowity blask bi­je z [...]

13 czerwca 2015, 00:07krysta sko­men­to­wał tek­st Niesamowity blask bi­je z [...]

12 czerwca 2015, 23:57czarna_owca do­dał no­wy tek­st Niesamowity blask bi­je z [...]